מספרי מפתח לתקופה

סיכום שנת 2023

קבוצת הראל סיימה את שנת 2023 ברווח של 600 מיליון ש"ח

למידע נוסף

מספרי מפתח

מחיר מניה

Harel group 2020

דוחות ופרסומים

לכל הדוחות והפרסומים

פרופיל החברה

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים הינה קבוצת הביטוח והפיננסים הגדולה בישראל, הפועלת במגוון תחומי הביטוח, ניהול הנכסים  ובתחום האשראי

עיקר פעילותה של החברה הוא בתחומים הבאים

בתחומי הביטוח הקבוצה פועלת בתחום ביטוחי הבריאות, ביטוח כללי וביטוח חיים בנוסף, לקבוצה פעילות בתחום ביטוח אשראי באמצעות בססח ובתחום ביטוח משכנתאות באמצעות EMI. 

בנוסף לחברה פעילות ביטוח מחוץ לישראל. בטורקיה באמצעות Turk Nippon וביוון באמצעות Interasco

בתחום ניהול הנכסים  הקבוצה פועלת בתחום קרנות פנסיה, קופות גמל לרבות קרנות השתלמות וכן בתחומי ניהול קרנות נאמנות, תיקי השקעות, קרנות סל ומספקת מגוון שירותים פיננסים בתחום שוק ההון, באמצעות הראל פיננסים והחברות הבנות שלה.

בתחום האשראי, לקבוצת הראל פעילות אשראי לעסקים בינוניים באמצעות חברת "המצפן", פעילות משכנתא ומשכנתא הפוכה באמצעות חברת הראל 60+, מתן אשראי למימון נדל"ן יזמי ומתן ערבויות פיננסיות עבור צד שלישי בקשר עם תיקי משכנתאות.

סך הפרמיות, דמי גמולים ותקבולים בגין חוזי השקעה הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2023 בכ-29.1 מיליארד ש"ח והיקף הנכסים המנוהלים על ידי הקבוצה בביטוח, קרנות פנסיה, קופות גמל, קרנות נאמנות ושירותים פיננסים הסתכם נכון ל- 30.9.2023 בכ-412 מיליארד ש"ח. ההון העצמי של קבוצת הראל, המיוחס לבעלי המניות עמד על 8.7 מיליארד ש"ח נכון ל- 30.9.2023. הרווח הכולל הממוצע לבעלי המניות של החברה בשנים 2018-2022 הסתכם בכ- 756 מיליון ש"ח והתשואה להון הממוצעת עמדה על 10.4% בתקופה זו.

להראל השקעות מדיניות חלוקת דיבידנד לפיה תחלק החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בשיעור של לפחות 30% מהרווח השנתי הכולל.

הראל השקעות בביטוח ושירותים פיננסים בע"מ נסחרת בבורסה של תל אביב ונכללת במדד ת"א 35.

למידע נוסף אודות קבוצת הראל לחץ כאן

עוד

דירקטוריון והנהלה

הנהלה בכירה
עוד

אחריות תאגידית

לאור החשיבות המשמעותית שמייחסת קבוצת הראל ביטוח ופיננסים לתחום האחריות התאגידית, מפרסמת הקבוצה, זו הפעם השישית, דיווח לכלל מחזיקי העניין בה, אודות השפעותיה בתחומים הקהילתיים, הסביבתיים והכלכליים. פרסום דוח האחריות התאגידית של הקבוצה מעיד על התבססותו של התחום בקבוצה, מגדיל את השקיפות ומחזק את הדיאלוג והמחויבות המתמשכת של הקבוצה לנושא הטמעת שיקולים חברתיים וסביבתיים בליבת הפעילות העסקית שלה. תפיסת האחריות התאגידית הינה ללא ספק חלק בלתי נפרד מהעשייה העסקית שלנו. קבוצת הראל ממשיכה לקדם את התחום בכל האמצעים העומדים לרשותה ומקצה לשם כך משאבים רבים. במסגרת הפעילות לקידום תחום האחריות התאגידית, החל משנת 2008, קבוצת הראל חברה בארגון "מעלה", ארגון גג של כ-110 חברות מהמובילות במשק הישראלי, הפועל לקידום נושאים של אחריות תאגידית ולפיתוח הסטנדרטים של ניהול אחראי בישראל. כמו כן, החל משנת 2015 הראל מחזיקה בקביעות בדירוג "פלטינה פלוס", שהוא הדירוג הגובה ביותר המוענק על ידי הארגון.

עוד

השותפים שלנו

IF sompo japan china typing the hartford tokyo marine sukoon axa hdi gerling beckshire hathaway speciality insurence zurich insurence company rsa dubai insurance allianz china re chubb berkley